Студио за архитектура и дизайн СИБА ООД

Студио за архитектура и дизайн

За нас

СИБА е бюро за комплексно инвестиционно проектиране в строителството. Дейността обхваща предпроектни и териториално-устройствени проучвания, свързани с инвестиционното проектиране в строителният процес, консултации, преценки и анализи.

Основната дейност на проектантското бюро е ориентирана предимно към цялостни инвестиционни проекти на жилищни, обществени, промишлени, стопански, производствени и селскостопански сгради, складови бази и др., интериори на проектираните сгради, консултации.

Архитектурно бюро СИБА има необходимия управленски опит и разполага с висококвалифицирани изпълнителски кадри. Персоналът – ръководен и изпълнителски е с висока степен на образователен ценз и притежава голям опит в организиране и изпълнение на разнообразни проектни дейности. Бюрото разполага с необходимият екип от специалисти и технически персонал.

Подборът на висококвалифицирани специалисти за цялостния проектантски процес по всички части има за цел постигане на високо качество и срочно изпълнение на договорените задачи.

Всички водещи проектанти по отделните части са с лицензирана пълна проектантска правоспособност в съответните професионални камари.

Бюрото поддържа коректни и стабилни търговски взаимоотношения с многобройни български производители на строителни материали и готови строителни продугти, както и с основните вносители на голяма гама от същите материали и продукти.

Работи с утвърдени фирми-подизпълнители за специфични видове проектни работи по всички части на инвестиционния процес.

В проектантското бюро са установени строги правила за спазване на нормативната база в проектирането и строителството.

created by Creato.biz